Xem nội dung bài viết
Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố được tổ chức theo địa giới hành chính thành phố do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với các quy định của Luật Công đoàn.

 I. Chức năng của Liên đoàn Lao động Thành phố (được qui định tại điều 28 Điều lệ Công đoàn Việt Nam):

 1- Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố được tổ chức theo địa giới hành chính thành phố do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với các quy định của Luật Công đoàn.

 2- Đối tượng tập hợp của Liên đoàn Lao động thành phố gồm đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.

 3- Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo trực tiếp các Liên đoàn Lao động quận huyện, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Tổng công ty (thuộc thành phố), Công đoàn KCX-CN và các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc (kể cả Công đoàn cơ sở các đơn vị của Trung ương không có Công đoàn ngành Trung ương hoặc Công đoàn Tổng công ty).

 II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố:

1- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

2- Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.

3- Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lụât của Nhà nước. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn.

4-  Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Công đoàn ngành Trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp. Tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

5-  Chỉ đạo các Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty (thuộc thành phố) Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp và cấp trung ương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 21, 22, 23 và 24 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

6- Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở của Công đoàn Tổng công ty thuộc Trung ương và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố những nội dung sau đây:

a-  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

b- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương; kiểm tra, thanh tra lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan Nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

7- Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hóa và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, quản lý nhà văn hoá công nhân, công đoàn; tổ chức các trung tâm giới thiệu việc làm, văn phòng tư vấn pháp luật theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8- Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp của Thành uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

9- Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các Công đoàn cấp dưới; xây dựng Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.

10- Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Giới thiệu
Web Content Display
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •